K U N S T F O R E N I N G

E B E L T O F T

Generalforsamling

Ebeltoft Kunstforening afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned i Tinghuset.

Indkaldelse til generalforsamling sker dels via dagspressen, dels via mail til foreningens medlemmer, dels via denne hjemmeside.

På den årlige generalforsamling udloddes blandt medlemmerne de gevinster, som Kunstforeningen i løbet af udstillingsåret har indkøbt til formålet

Dagsorden for den kommende generalforsamling vil kunne ses her i god tid før afholdelsen.

 

 

Kære medlemmer af Ebeltoft Kunstforening

I indkaldes hermed til generalforsamling i Ebeltoft Kunstforening 3. marts 2022 kl. 19:00 i Tinghuset, Torvet 5, 8400 Ebeltoft.

Vi glæder os over, at vi nu igen har ”næsten normale” tider og igen kan samles i Tinghuset.

På valg til bestyrelsen er i år: Povl Schmidt, Annelise Valbak, Bent Alsted og Karen Margrethe Seidelin, der alle modtager genvalg, samt Inger Lundbergh, der ikke modtager genvalg.

Suppleanter vælges for et år ad gangen: Mogens Kaalbye og Vibeke Kjær modtager genvalg.

Revisorer vælges for et år ad gangen: Mogens Kaalbye, modtager genvalg, Inge Juul Højslet samt revisorsuppleant Kjeld Pedersen.

Dagsorden iflg. vedtægterne er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

9. Bortlodning

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest syv dage før generalforsamlingen på e-mail: formand[:a:]ebeltoftkunstforening.dk (skal selvfølgelig være @ og uden mellemrum)

Skriftlig afstemning foretages såfremt et medlem ønsker det.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk